Yi Zheng

Portraits

Lighting, backgrounds and posing